O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe, na rolda de prensa do Consello, a posta en marcha de novas actuacións centradas na prevención para conter o contaxio do coronavirus, seguindo os consellos dos expertos na materia.

Deste xeito, no eido educativo, anunciou a suspensión das actividades lectivas e extraescolares en todos os niveis educativos, a partir do vindeiro luns e durante 14 días (a partir do luns de forma oficial e a partir de mañá, venres, de forma recomendada). “Se os pais e as nais teñen dificultades para organizarse, os centros van estar abertos mañá, pero a partir do luns, desde o punto de vista de aceptación de alumnos, quedarán pechados”, explicou.

Dende a Consellería de Educación teñen publicadas na súa páxina web as medidas a adoptar en todos os centros de ensino non universitario e que reproducimos a continuación.

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.
 • persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

As medidas para o ensino universitario son as seguintes

 • Suspéndense as actividades académicas no ensino universitario.
 • Permanecerán abertas as residencias universitarias, con servizos comúns básicos.
 • As bibliotecas universitarias poderán admitir alumnado ata un terzo do seu aforo.

Colaboración e medidas preventivas

Dende a ANPA do CPI Camiño de Santiago somos conscientes de que esta medida vai supoñer un esforzo para as familias, pero pedimos a colaboración de todas elas como medida de prevención e para frear o avance do coronavirus.

Neste senso, dende a ANPA do CPI Camiño de Santiago compartimos os consellos e recomendacións do Ministerio de Sanidade e o Sergas para facerlle fronte ao coronavirus, recomendando extremar as medidas de hixiene como

 • Lavar as mans frecuentemente
 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca
 • Ao tusir, cubrir a boca cun pano desbotable ou contra o brazo co cóbado flexionado
 • Se tes síntomas respiratorios evitar o contacto próximo con outras persoas, non acudir directamente ao hospital ou centro de saúde senón chamar ao 061 e seguir as indicacións do persoal sanitario
 • Para solicitar información chamar ao teléfono gratuíto 900 400 116

Na imaxe adxunta podes ver estes consellos.

É o momento de estar tranquilos, ser prudentes e seguir as recomendacións dos expertos.

 • Lavar as mans frecuentemente
 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca
 • Ao tusir, cubrir a boca cun pano desbotable ou contra o brazo co cóbado flexionado
 • Se tes síntomas respiratorios evitar o contacto próximo con outras persoas, non acudir directamente ao hospital ou centro de saúde senón chamar ao 061 e seguir as indicacións do persoal sanitario
 • Para solicitar información chamar ao teléfono gratuíto 900 400 116

Na imaxe adxunta podes ver estes consellos.

É o momento de estar tranquilos, ser prudentes e seguir as recomendacións dos expertos.